Projekt „Nowa energia dla nowych wyzwań biznesowych Dworku Dębówko”

(nr RPWM.04.01.00-28-0153/18) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014 –2020

 

Założenia projektu:                       

Projekt zakłada instalację na terenie firmy Dworek Dębówko Jadwiga Jeżewicz, Dębówko 1 lok. 1, 11-200 Bartoszyce trzech niezależnych instalacji fotowoltaicznych na gruncie, na działkach 251/9, 251/2, 250 a przyłącze na 256, o łącznej mocy 120 kWp – każda instalacja składać się będzie z modułów monokrystalicznych: łącznie z 121 sztuk: 107 szt. o mocy 330 W każdy, 14 szt. - 335 W każdy, oraz 61 optymalizatorów mocy i 2 inwerterów każdy o mocy 17kW. Zadaniem projektowanej instalacji fotowoltaicznej jest wytworzenie energii elektrycznej o parametrach sieci elektroenergetycznej, a następnie zagospodarowanie jej  w wewnętrznej instalacji elektrycznej przez odbiorcę.

- Ogniwa fotowoltaiczne są urządzeniami elektrycznymi w których przy wykorzystaniu zjawiska fotoelektrycznego zachodzi bezpośrednia przemiana energii promieniowania świetlnego w energię elektryczną. Projektowane są 3 niezależne instalacje.

- Optymalizatory mocy są przetwornikami DC/DC regulującymi napięcie układu.

- Inwerter jest urządzeniem elektroenergetycznym służącym do przekształcania prądu stałego uzyskanego z paneli na prąd zmienny o parametrach sieci energetycznej, do której zostaje podłączony. Monitoring instalacji będzie zapewniony poprzez bezprzewodowe połączenie internetowe WIFI. Projektuje się dwa inwertery 3-fazowe.

Projekt polega na instalacji paneli fotowoltaicznych wykorzystujących energię słońca - do 2 MWe/MWth - w związku z tym wpisuje się w SzOOP WiM na lata 2014-2020. Również poprzez zakładane efekty Projekt wpisuje się w założenia SzOOP, Osi 4 Efektywność energetyczna, Cel temat. 4 – Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną.

 

 

 Etapy realizacji proj.:

-prace przygotowawcze,

-złożenie wniosku o dof.,

-podpisanie umowy o dofinansowanie,

-wyłonienie wykonawcy zg. z zasadą konkurencyjności, promocja proj.

-zawarcie umowy,

-zakończenie prac i podpisanie prot. końcowego,

-rozliczenie proj.

Sposób wdrażania zakresu rzeczowego

-podpisanie umowy,

-realizacja prac,

-odbiór końcowy i podpisanie protokołu.

Cele realizacji projektu oraz ich wpływ na realizację celów RPO WiM na lata 2014-2020:
Celem głównym projektu jest ochrona środowiska przed zanieczyszczeniami poprzez stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku – montaż paneli fotowoltaicznych w przedsiębiorstwie Dworek Dębówko.

 

Cele szczegółowe:

• Zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym regionu,
• Zwiększenie konkurencyjności firmy Dworek Dębówko,
• Wzrost bezpieczeństwa energetycznego poprzez wykorzystanie źródeł energii;
• Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych w zakresie energii elektrycznej,
• Zmniejszenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska,
• Propagowanie i promocja OZE,
• Wzrost świadomości ekologicznej
• Uruchomienie nowej instalacji fotowoltaicznej.
• Poprawa jakości życia turystów oraz mieszkańców Gminy.

Nadrzędny cel niniejszego projektu jest zgodny z celami 4 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020, tj. Efektywność energetyczna, a także z celem Działania 4.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Cel tematyczny 4 – Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach. Celem realizacji PI 4a w ramach osi priorytetowej 4 „Efektywność energetyczna” RPO WiM na lata 2014-2020 jest zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym regionu. Rezultatem interwencji w ramach priorytetu jest poprawa zdolności wytwarzania energii odnawialnej, a tym samym wzrost udziału energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej ogółem.

W obszarze tym zrealizowane zostaną inwestycje dot. wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej lub na potrzeby własne podmiotów.

W ramach realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki, zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie:


WSKAŹNIKI PRODUKTU:
1) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (MW) - 0,12 w 2020 r. i w 2021 r.
2) Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 3
3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 1
4) Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE - 3
5) Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych (Mg CO2) w 2020 r. - 93,059


WSKAŹNIKI REZULTATU:
1) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych
2) Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE (MWhe/rok) - 114,888

 

Oferujemy

Apartamenty & Pokoje