RODO

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI DWOREK DĘBÓWKO

 • 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH

Administratorem danych osobowych gości Dworku Dębówko w Bartoszycach  jest Dworek Dębówko Jadwiga Jeżewicz , Dębówko 1, 11-200 Bartoszyce, wpisany do  EDG  o numerze NIP 743-104-76-42.

 • 2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH

Celem, dla których Dworek Dębówko przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o realizację usług hotelowych lub/i gastronomicznych. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Dworek Dębówko jest:

 1. a) dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez gościa, lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do Dworku Dębówko,
 2. b) udokumentowanie wykonania usługi do celów podatkowych
 3. c) zapewnienie najwyższej jakości usług dla gości hotelowych i restauracyjnych.

W przypadku gdy gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Dworek Dębówko przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do gościa informacji marketingowych o swoich produktach i usługach. Ponadto, Hotel przetwarza dane osobowe gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Dworku Dębówko.

 • 3. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
 1. a) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa pozyskanych przez Hotel jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.
 2. b) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda gościa. Hotel informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 3. c) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.

 • 4. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

a)firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,

 1. b) firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
 2. c) firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
 3. d) firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
 4. e) Urzędowi Skarbowemu
 • 5. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe:

 1. a) pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
 2. b) pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
 3. c) pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.
 • 6. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy gość ma prawo dostępu do własnych danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelu, Hotel udostępnia adres debowko@poczta.fm za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

 • 7. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 • 8. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
  Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w hotelu z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie hotelu jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Hotelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.
 • 9. ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE
  Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

Dworek Dębówko

Jadwiga Jeżewicz